Carta de compromís jugadors

Tot jugador de les categories d’escola i formació de l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” (en endavant ASRUG “SCRUM”)(S06-S08-S10-S12) que desitgi tramitar fitxa federativa o escolar amb l’Escola de Rugbi ASRUG “SCRUM, ha d’acceptar els termes de la Carta de Compromís on entre altres punts accepta expressament regir sota el Reglament Intern.

Carta de Compromís
Aquest document constitueix el compromís del jugador i del seu Pare / Mare / Tutor (en cas de jugadors menors d’edat) amb l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” (en endavant ASRUG “SCRUM”) entitat sense ànim de lucre, l’objectiu és la pràctica del rugbi, la promoció i divulgació dels seus valors tradicionals i la formació de jugadors de qualsevol categoria en la pràctica d’aquest esport.

Autorització
En cas de jugadors menors d’edat.
Autoritzar el jugador a participar en els esdeveniments i activitats corresponents a la seva edat com a jugador en qualsevol dels equips de l’ASRUG “SCRUM”.
Permetre al jugador viatjar als partits, competicions i tornejos de la seva categoria, fora del camp de joc on l’ASRUG “SCRUM” jugui els seus partits com a local, usant el transport que es disposi a aquest efecte.

Respecte
Respectar, assumir i complir amb el Reglament Intern.
Respectar les normes d’educació imprescindibles per al funcionament ordenat de l’associació: respectar els companys, entrenadors i directius de l’associació; mantenir una actitud positiva en la seva relació amb la resta de jugadors; guardar puntualitat; tenir cura del material de l’associació; utilitzar en els entrenaments i partits el material indicat pels entrenadors, i realitzar les tasques que li encomani el capità del seu equip.
Respectar les normes d’educació imprescindibles abans, durant i després del transcurs d’entrenaments i partits, amb jugadors, directius, delegats i públic de ASRUG “SCRUM”, dels equips contraris, i en especial als àrbitres i jutges de línia.
El jugador (Pare / Mare / Tutor jugadors menors d’edat) accepta de manera expressa, amb la signatura de la present carta de compromís, de responsabilitzar-se de totes les sancions i / o multes econòmiques o d’una altra índole que pel seu comportament abans, durant i després del transcurs d’entrenaments i partits (especialment aquelles relacionades amb el consum de substàncies considerades prohibides per les Federacions Catalana i Espanyola de Rugbi), puguin ser reclamats directament o indirectament a l’ASRUG “SCRUM”.

Assistència
Acudir als entrenaments i partits amb la indumentària i calçat adequat, i si escau utilitzar la roba oficial de l’associació.
Informar el Club, a través de l’entrenador o delegat del seu corresponent equip, de la impossibilitat per assistir a qualsevol entrenament, partit oficial o amistós, activitat organitzada per l’associació i / o torneig.
No s’acceptarà la participació en els partits i / o entrenaments de persones que no tinguin la condició de jugador, la qual s’adquireix amb la tramitació de la corresponent fitxa d’inscripció.
No s’acceptarà la participació en els partits de persones que no hagin tramitat la seva corresponent fitxa federativa.
No s’acceptarà la participació en els entrenaments i partits de persones que mostrin símptomes de no estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica del rugbi o qualsevol altre estat que puguin suposar un perill per a si mateix o els seus companys.
Qui assistís sense complir els punts esmentats, podrà ser sancionat sense entrenar i / o jugar per l’entrenador i / o delegat de l’equip / club.

Quotes i campanyes de captació d’ingressos
Abonar la quota anual que cada temporada sol·liciti la ASRUG “SCRUM” per afrontar el pagament de les despeses inherents a la pràctica de l’activitat esportiva.
Participar activament en totes aquelles campanyes de captació d’ingressos econòmics que organitzi l’ASRUG “SCRUM” (venda de loteries, sortejos, festes, etc.) d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest.

Fitxa federativa
Tramitar i abonar la preceptiva fitxa federativa necessària per participar en les competicions oficials en què competeix l’ASRUG “SCRUM” la qual ostenta també la condició d’assegurança mèdica per al cas d’eventuals lesions durant els entrenaments i / o partits.
L’ASRUG “SCRUM” retindrà la fitxa federativa del jugador que tingui deutes pendents amb l’ASRUG “SCRUM” no podent el jugador participar en cap activitat esportiva o extraesportiva vinculada a ASRUG “SCRUM” fins que es satisfacin els imports pendents.

Uniformitat
Serà obligatori per als partits, assistir amb el conjunt complet, samarreta, pantalons i mitges, serà obligatori l’ús del protector bucal.
Qui assistís sense algun d’aquests complements, podrà ser sancionat sense jugar pel delegat d’equip.

Capacitat per a la pràctica del rugbi
El jugador (Pare / Mare / Tutor en cas de menor d’edat) confirma a ASRUG “SCRUM” que no coneixen cap raó, mèdica o d’altre tipus, per la qual el jugador no pugui practicar l’esport del rugbi (entrenaments i / o partits), i es compromet a informar ASRUG “SCRUM” de qualsevol condició sobrevinguda que pugui afectar la salut del jugador i impedir la seva pràctica.
El jugador (Pare / Mare / Tutor en cas de menor d’edat) assumeix acceptant la present carta de compromís que les eventuals lesions que pogués patir durant els entrenaments i / o partits seran de la seva única i exclusiva responsabilitat quedant exempt l’associació de tota mena de responsabilitat a aquests efectes.

Drets d’imatge
El Pare / Mare / Tutor autoritzen a ASRUG “SCRUM” a la publicació d’imatges dels jugadors menors d’edat preses durant la pràctica esportiva i / o activitats extra-esportives organitzades per la ASRUG “SCRUM”.
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics a l’abast, tant el personal de ASRUG “SCRUM” com els propis socis i pares, es dóna la possibilitat que apareguin editades o publicades al web de ASRUG “SCRUM” imatges, o enllaços d’accés a imatges dels menors durant la realització de les activitats organitzades per la ASRUG “SCRUM”, tant esportives com extra-esportives.
Així mateix hi ha la possibilitat que s’utilitzin aquestes imatges per a activitats publicitàries pròpies de ASRUG “SCRUM” o de les seves eventuals sponsors.
La ASRUG “SCRUM” podrà en conseqüència publicar o penjar imatges del jugador en les que aparegui individualment o en grup, en les diferents seqüències i activitats programades per l’associació, sempre d’acord amb el dret a la pròpia imatge reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter personal.

Dades personals
Amb el lliurament voluntari de l’adreça de correu electrònic i altres dades personals dóna el seu consentiment perquè aquestes adreçes siguin tractades i a més, utilitzades per la ASRUG “SCRUM” per als seus comunicats.
S’autoritza el ASRUG “SCRUM” a utilitzar, per al tractament de les dades dels serveis de proveïdors d’allotjament, tractament de dades, enviament de missatges, passarel·la de pagaments i altres anàlegs, que al seu judici ofereixin garanties suficients de professionalitat i respecte a la normativa de privacitat, amb independència que es trobin, o facin ús d’una infraestructura situada en països la legislació no garanteixi un nivell de protecció equiparable al de la legislació espanyola.
La ASRUG “SCRUM” posa a disposició l’adreça electrònica: rugby[arrova]asrug.org i l’adreça postal: Doedes, 46 2n 3a, 08350 Arenys de Mar, Barcelona, perquè es exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
La ASRUG “SCRUM” declara que en cap cas les dades facilitades seran cedides a tercers.