Estatut intern de voluntariat

1. La plantilla d’ASRUG

La plantilla de ASRUG està formada per personal de direcció i gestió, tècnics culturals i esportius, entrenadors i formadors en rugbi base.

2. La missió, visió i valors

Missió: Organització, promoció i foment d’activitats esportives, culturals i socials relacionades amb el rugbi amateur.
Visió: L’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” treballa pel seu reconeixement social com una entitat compromesa amb el desenvolupament de valors relacionats amb la pràctica del rugbi.
Valors: totes les nostres activitats s’emmarquen dins dels valors històrics, filosofia i dimensió social i cultural del Club, així com del rugbi com un element fonamental per al desenvolupament personal i social de la persona. Aquests són:

 • Respecte
 • Treball en equip
 • Esportivitat
 • Companyonia
 • Esforç
 • Diversió

3. Definició de Voluntariat

Des de l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” entenem el voluntariat com una forma de participació desinteressada en les nostres activitats, a través de la qual s’enriqueixen mútuament, tant les persones voluntàries com la nostra pròpia entitat.
Aquesta forma de participació a d’complir els següents requisits:

 • Ha de ser lliure, sorgida de la iniciativa dels i les participants i exercida conscient i voluntàriament.
 • Ha de ser autònoma, independent dels poders públics i d’interessos econòmics.
 • Ha de ser justa, exercida des del respecte als drets humans
 • Ha de ser organitzada, desenvolupada al costat d’altres persones en una entitat, estructurada sense ànim de lucre i que porti a terme un treball planificat i en equip.
 • Ha de ser gratuïta, sense retribució, sense relació laboral o mercantil i sense que sigui fruit d’obligacions personals o jurídiques.
 • Ha de ser complementària, no substituirà a serveis professionals remunerats ni a l’acció de les institucions públiques.

En conseqüència, des del Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” considerem voluntària a tota persona que, lliurement, decideix participar gratuïta i desinteressadament en la gestió i execució de les activitats que l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” desenvolupa per a la millora del nostre entorn social i cultural.

4. Què aporta el voluntariat
Des del Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” considerem fonamental la col·laboració del voluntariat en les nostres activitats, en la mesura que contribueix a l’èxit de les mateixes i, conseqüentment, a la consecució dels objectius altruistes que són la seva raó de ser.
En aquest sentit, el que el voluntariat aporta a l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” és:
• Suport a usuaris i usuàries
• Aportació d’idees i continguts, aportant una visió diferent, però complementària a la dels professionals remunerats de la nostra entitat.
• Suport a la gestió i execució de les activitats realitzades per la nostra entitat.
• Reconeixement de la nostra entitat.

5. Què aporta l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM”
L’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” correspon als seus voluntaris amb:
• Espais de participació individual i col·lectiva relacionats amb el món del rugbi.
• Reconeixement a la seva important tasca.
• Implicació en la gestió de les activitats de l’entitat en què es requereixi voluntariat, des de la seva conceptualització fins a la seva execució final.
• Integració progressiva en l’equip operatiu, encomanant-li una activitat determinada, fent-lo partícip de la gestió del seu propi treball i de la dinàmica de l’entitat.

6. Drets i deures de les persones voluntàries
Drets del voluntariat:
• Participar activament en l’organització, rebent la deguda informació sobre la mateixa, i especialment sobre les seves fins, estructura organitzativa i funcionament, així com constituir i ser part dels òrgans de participació que es constitueixin en el si de l’organització.
• Col·laborar en el disseny, elaboració, execució i avaluació dels programes o projectes en què intervingui així com tenir l’oportunitat de donar la seva opinió sobre aspectes de l’organització que l’afectin com a voluntari.
• Rebre el suport tècnic, humà i formatiu que requereixi la tasca que exerceixi com a voluntari o voluntària, i rebre orientació sobre les activitats per a les que reuneixi les millors condicions.
• Rebre la cobertura d’una assegurança pels danys i perjudicis que l’acompliment de la seva activitat com a voluntari pogués causar a tercers, amb les característiques i pels capitals que s’estableixin per reglament.
• Rebre una compensació econòmica per les despeses realitzades en l’exercici de la seva activitat, sempre que així s’hagi establert en les condicions pactades entre el voluntari / a i l’organització i dins dels límits previstos en l’esmentat acord.
• En la mesura que els programes o projectes a realitzar ho permetin, desenvolupar les activitats en el seu entorn més pròxim.
• Rebre un tracte no discriminatori i just, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
• Realitzar la seva activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene, en funció de la naturalesa i característiques de les mateixes.
• Obtenir el respecte i reconeixement a la seva contribució social.
• Cesar lliurement, previ avís, en la seva condició de voluntari / a.
• Els altres que es deriven de la llei i de la resta de l’ordenament jurídic que faci referència al voluntari / a.
Obligacions del voluntari / a:
• Donar suport, en la mesura de les seves possibilitats i voluntat, activament a l’organització en la qual s’integra, participant i col·laborant amb la mateixa.
• Complir els compromisos adquirits amb l’organització, respectant els fins i la normativa per la qual es regeix.
• Actuar diligentment en l’execució de les tasques que li siguin encomanades i seguir les instruccions que se li imparteixin pels responsables de l’organització.
• Participar en les activitats formatives previstes per l’organització i en les que siguin necessàries per mantenir la qualitat dels serveis que es presten.
• Guardar la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de la seva activitat voluntària.
• Respectar els drets de les persones o grup de persones a qui dirigeix la seva activitat.
• Utilitzar adequadament l’acreditació de voluntari i el distintiu de la seva organització.
• Tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició.
• En general, realitzar l’acció voluntària d’acord amb els principis recollits en la Llei 17/1998 que regula la participació solidària de la ciutadania en el si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades.
• Observar les mesures de seguretat que s’adoptin.

7. Perfil i funcions
Les persones voluntàries amb relació amb l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” estan sumades al projecte global en totes les àrees, en les quals col·laboren en la mesura de les seves possibilitats, interessos i capacitats, en funció de les necessitats per a les quals l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” creu que els voluntaris poden aportar en capital humà.
Algunes de les tasques en què el voluntariat es desenvolupa en l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” són:
• Gestió i realització d’activitats lúdico-esportives i el rugbi en particular destinada a nens i nenes
• Gestió i realització d’activitats culturals relacionades amb l’esport i el rugbi en particular.
• Tasques Administratives.

8. Criteris d’admissió i exclusió
Criteris d’Admissió:
Després de rebre la proposta de voluntariat, els candidats seran avaluats tenint en compte els següents aspectes:
• Ser major de divuit anys
• Vinculació amb l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM”
• Actitud i motivació per al desenvolupament de les tasques
• Perfil personal i social
• Formació i perfil professional
• Experiència prèvia
Un cop s’ha contactat amb el sol·licitant, si fos necessari, s’ha de mantenir una entrevista personal per tal de posar en comú la informació i activitats de l’entitat, així com el perfil, motivació i interessos, formació, i experiència de la persona voluntària .
Posteriorment l’equip competent valorarà si la proposta és conforme a la competència i activitat de l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM”. Si aquesta valoració és positiva la persona candidata passarà a formar part del voluntariat de l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM”, donant-se la formació necessària per al desenvolupament efectiu de les tasques encomanades.
Com a motiu d’exclusió es fa evident, el no complir amb les obligacions disposades en l’acord de compromís.

9. Marc normatiu
L’estatut intern del voluntariat és l’instrument que regula la participació de les persones voluntàries en el si de l’organització, recull els principis que sustenten la manera de participar i estableix les seves normes.
Les condicions de col·laboració de les persones voluntàries s’emmarquen dins de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, del Voluntariat, publicat al BOE núm. 247, de 15 d’octubre de 2015, que regula la participació solidària de la ciutadania en el si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades.
En la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, publicat DOGC núm. 6930 de 7 agost 2015