Reglament Intern

Tot jugador de les categories de formació de l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” (S06-S08-S10-S12) que desitgi tramitar fitxa federativa o escolar amb l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM” ha d’acceptar regir sota el Reglament Intern que es detalla a continuació.

REGLAMENT INTERN

l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM”, d’ara endavant ASRUG “SCRUM”, es regiran en el seu funcionament pels seus respectius Estatuts, per la Llei de l’Esport, per les normes dictades per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona que siguin aplicables a entitats esportives i associacions, pels Estatuts de les Federacions Catalana i Espanyola de Rugbi en l’apartat esportiu, pel present Reglament Intern, d’ara endavant RI, i altres normes internes que es desenvolupin.

1.L’Associació.

2.Els Jugadors.
Obligacions.
Drets.

3.Els Entrenadors i els Delegats.
Els entrenadors.
Els delegats.

4.El director esportiu.

5.Pares, Mares i Tutors.

6.Règim Disciplinari.
De les faltes dels Esportistes.
De les faltes dels Entrenadors.
De les faltes del director esportiu.
De les faltes dels Directius.

7.Sancions i potestat sancionadora.
Esportistes.
Entrenadors, Delegats, Director Esportiu i Directius.

8.Graduació de les sancions.


1. L’ASSOCIACIO I L’ESCOLA

1.1. S’estableix dins dels objectius generals de l’Associació i l’Escola la formació integral dels jugadors, tant esportiva com personalment, fomentant l’educació en els següents valors, tant en entrenaments com en partits oficials i/o amistosos i en qualsevol acte programat per l’Associació i/o l’Escola:

Respecte.
Disciplina.
Companyonia.
Solidaritat.
Sacrifici.
Compromís.
Lleialtat.
Honradesa.
Humilitat.
Esportivitat.
Noblesa.
Esperit d’equip.
Bones maneres.

1.2. Una formació esportiva, física, tècnica, tàctica i estratègica òptima establirà el nivell competitiu dels diferents equips de l’Associació i l’Escola i la seva participació en les competicions oficials en què cada un d’ells seran inscrits.

1.3. Una planificació adequada tenint sempre en consideració les diferents edats i capacitats dels jugadors, la complexitat del procés evolutiu, el creixement intel·lectual, així com la seva progressió tècnica i física, ens portarà a aconseguir formar esportistes que gaudeixin amb la pràctica del Rugby.

1.4. Correspon a l’Associació i l’Escola, a través de les seves respectives juntes directives, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions, que no siguin previstos en el present Reglament de Règim Intern.

 

2. ELS JUGADORS.

2.1. Els jugadors vindran subjectes per les següents normes:

a) Respecte cap a tots els membres que componen l’Associació i l’Escola, els contraris i els àrbitres, així com al públic, dins i fora dels terrenys de joc, tant en partits com en entrenaments i en qualsevol lloc on el jugador representi a l’Associació i/o l’Escola.

b) Respecte de les regles del joc i les tradicions (passadís, tercer temps, etc.).

c) Informar i justificar aquelles absències i/o faltes de puntualitat, tant a entrenaments com a partits, oficials o amistosos, davant l’entrenador i/o delegat de l’equip que correspongui.

d) Acudir als partits, oficials o amistosos, amb l’equipatge oficial de l’Associació i/o l’Escola.

e) Tenir cura del material de l’Associació i/o l’Escola així com les instal·lacions esportives.

f) Col·laborar activament en les activitats que l’Associació i/o l’Escola proposin, tant per a recaptar fons com per promocionar l’Associació i l’Escola.

2.2. Drets dels Jugadors.

Tots els jugadors tenen els següents drets:

a) El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de les seves aptituds com a jugador de rugbi i la seva educació en els valors propis d’aquest esport i ressenyats en l’apartat 1.1.

b) Tots els jugadors tenen dret a tenir les mateixes oportunitats d’accés a tots els equips de l’Escola i de l’Associació. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament i les seves aptituds per al joc. Per assegurar aquest dret l’ASRUG “SCRUM” i l’Escola es comprometen a facilitar:

 • Un entrenador.
 • Instal·lacions esportives per a realitzar la pràctica del Rugbi.
 • Equipament esportiu, en la mesura de les possibilitats econòmiques de l’Associació i l’Escola.
 • Un horari d’entrenament.
 • La participació dels equips en competicions oficials.
 • L’ensenyament de la disciplina esportiva, adequada segons la seva edat, per iniciar-se o perfeccionar-se en la pràctica del Rugby.
 • La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista.

c) Tots els jugadors tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.

d) Tots els jugadors tenen dret a participar en el funcionament de l’Associació i l’Escola a través dels capitans de cada un dels equips i en els termes que es determinin.

e) Tots els jugadors tenen dret a presentar davant la Direcció Esportiva i/o Comissió Esportiva, aquelles al·legacions, peticions o denúncies que creguin pertinents, davant el que consideri contrari als seus drets.

f) Tots els jugadors tenen dret a ser tractats de forma igualitària, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social.

g) Tots els jugadors tenen dret a que se’ls escolti amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries en contra seu ja que se’ls informi dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si escau, imposi la sanció.

2.3. El Capità de l’Equip.

a) Designacions:

Cada equip, a proposta del seu entrenador, ha de designar un capità per a cada temporada.
El sistema a seguir per a la designació, podrà ser modificat pel Director Esportiu quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
En determinades situacions es podrà retirar de la capitania al jugador que l’exerceixi, si no compleix les seves funcions adequadament o incompleix el RRI.

b) Funcions:

El capità és l’enllaç entre l’entrenador i els seus companys d’equip i, al seu torn, el portaveu d’aquests.

Ha de preocupar-se de mantenir puntualment informats a tots els seus companys sobre horaris d’entrenaments, partits, convocatòries, desplaçaments, etc.

Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com en els partits, així com també en qualsevol circumstància i lloc en què es trobi l’equip.

A partir de la categoria S16 ha de conèixer i assumir adequadament els drets i obligacions que, per la seva condició, li atorga el Reglament de Joc de la Federació de Rugbi.

 

3.ELS ENTRENADORS I DELEGATS.

3.1. Els entrenadors.
Seran funcions de l’entrenador, d’acord amb els criteris marcats per la Direcció Esportiva de l’Associació i l’Escola, les següents:

 • Dirigir els entrenaments i partits del seu equip.
 • Conèixer i vigilar el compliment d’aquest RI.
 • Mantenir la disciplina del grup dins i fora de l’Associació i/o l’Escola en aquelles activitats de competició, amistosos i actes organitzats pl’Associació i/o l’Escola.
 • No suspendre o modificar horaris o dies d’entrenaments sense informar prèviament al director esportiu per tal que aquest de la seva conformitat.
 • Mantenir totes aquelles reunions que el Director Esportiu consideri oportunes.
 • Redactar, a petició del Director Esportiu, informes sobre l’evolució esportiva i personal dels jugadors.
 • Utilitzar tots aquells mitjans que l’Associació i/o l’Escola posi a la seva disposició.
 • Mantenir i respondre del material lliurat per a ús del seu equip.
 • Mantenir les instal·lacions i material comú usat en entrenaments i partits en perfecte estat.
 • Formar part de les comissions que el Director Esportiu estimi convenient.

3.2. Els delegats.

Dependent directe de l’entrenador, serà funció principal la de col·laborar amb ell i desenvolupar totes aquelles funcions que el director Esportiu li especifiqui.

Així mateix:

 • Col·laborarà activament en aquelles funcions que l’entrenador consideri pertinents dins l’equip.
 • El representant a la els partits que disputi sent l’enllaç entre l’Entrenador, l’equip contrari i l’àrbitre de torn.
 • Aportarà al responsable de comunicació de l’Associació i/o de l’Escola les dades dels jugadors, partits i classificacions, a fi d’actualitzar la pàgina web de l’Associació.
 • Informarà del resultat del partit del cap de setmana al responsable de comunicació de l’Associació i/o l’Escola perquè aquest el pugui penjar a la web de l’Associació.
 • S’encarregarà de recollir la documentació de cada jugador del seu equip necessària per tramitar la corresponent fitxa federativa i així mateix custodiar les fitxes del seu equip.
 • Anirà als partits oficials i/o amistosos, als actes organitzats pl’Associació i/o l’Escola i a aquells altres actes als quals acudeixi o intervingui l’Associació o l’Escola i que la Junta Directiva consideri oportuna la seva presència.
  Informarà puntualment al director esportiu d’aquells actes que afectin o puguin afectar la bona marxa esportiva de l’equip que representi.
 • Mantindrà totes aquelles reunions que el Director Esportiu consideri oportunes.
 • Determinar i decidir, prèvia consulta amb l’entrenador, si un jugador està en condicions o no de disputar un partit quan les circumstàncies a valorar no siguin de caràcter merament esportiu. La decisió final correspon en qualsevol cas al delegat.
 • En el cas que el Delegat adopti una decisió referent a això ha d’informar al director esportiu i al membre de la Junta Directiva responsable de l’àrea esportiu del que ha passat perquè actuïn en conseqüència i d’acord amb el que disposa el present Reglament.

 

4.EL DIRECTOR ESPORTIU.

Dependent directe del President, coordinarà l’execució material del Projecte Esportiu de l’ASRUG “SCRUM” i l’Escola així com d’establir la programació esportiva de cada temporada i portar-la a terme.

Dirigirà els grups de treball que formaran cadascun dels equips de l’Associació i l’Escola.
Organitzarà cursos interns de formació i millora dels entrenadors de l’Associació i l’Escola.
Promourà i organitzarà cursos interns per a captació d’entrenadors per a l’Associació i l’Escola.
Planificarà l’organització d’activitats de promoció i captació de l’Associació i de l’Escola.
Analitzarà les necessitats esportives de tots els equips de l’Associació i l’Escola, i proposarà a la Junta Directiva la possibilitat d’incorporar jugadors i/o entrenadors d’altres clubs.
Planificarà i programarà les activitats a desenvolupar per cada un dels equips de l’Associació i l’Escola durant la temporada.
Planificarà les competicions en les participin els equips de l’Associació i l’Escola.
Planificarà les àrees esportives que l’Associació i l’Escola considerin necessàries.
Redactarà informes d’aquells aspectes esportius que ho requereixin.
Participarà activament en el control i seguiment de la tasca que desenvolupen els entrenadors de tots els equips de l’Associació i l’Escola.
Informarà a la Junta Directiva de tots aquells assumptes esportius de l’Associació i de l’Escola.
Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament en la seva àrea esportiva (Mitjans humans i materials, horaris, etc.).
Vetllarà pel compliment actiu del present RRI, en tots els nivells de la seva àrea.

 

5. PARES, MARES I TUTORS.

L’ASRUG “SCRUM”, reconeix que la participació i implicació dels pares, mares i tutors dels nostres jugadors i jugadores és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte. Sense ells seria impossible la consecució dels nostres objectius.

La col·laboració dels pares i mares amb l’Escola i l’Associació podem resumir-la en forma genèrica en què la inscripció d’un esportista a l’Associació i/o l’Escola suposa el reconeixement i acceptació per part dels pares, mares i tutors de les activitats que ofereix l’Associació i els compromet a respectar aquest RI i altres normatives així com procurar que els seus fills i filles les respectin.

En particular, els pares, mares i tutors dels esportistes han de:

 • Respectar el treball i les decisions dels entrenadors i delegats en el desenvolupament de la seva funció.
 • Col·laborar amb els seus fills i filles perquè aquests acudeixin amb assiduïtat, puntualitat i amb l’equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que s’organitzin per part de l’ASRUG “SCRUM”.
 • No entrar o evitar entrar als vestidors, a no ser per causa de força major, abans, durant, ni després dels partits sense permís de l’entrenador o del delegat.
 • Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant als jugadors i/o jugadores com als entrenadors i delegats, accions que siguin competència exclusiva de l’entrenador i/o del delegat.
 • Evitar interrompre l’entrenament per preguntar o informar a l’entrenador. Qualsevol consulta s’ha de fer una vegada finalitzada l’activitat o, si escau, abans de començar-la.
 • Aportar a l’ASRUG “SCRUM” els documents o informes que sobre els seus fills i fulles se’ls sol·liciti amb relació a dades personals, metges, etc. sempre relacionats amb l’activitat que ens ocupa, així com assistir a les reunions a què fossin citats per l’entrenador o altres estaments superiors de l’Associació.
 • Evitar davant dels seus fills qualsevol crítica sobre l’entrenador o altres jugadors i sobre la Junta Directiva.
 • Utilitzar les vies establides per l’Associació i l’Escola per fer arribar les seves crítiques, opinions i suggeriments sobre qualsevol qüestió que afecte a l’ASRUG “SCRUM”.
 • Respectar en els partits a l’entrenador, delegat i jugadors propis; l’entrenador, delegat i jugadors de l’equip contrari; a l’àrbitre i a la resta del públic, mantenint una crítica correcta cap a tots els participants sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència.
 • Tots els pares, mares i tutors tenen dret, quan així ho sol·licitin, a rebre de l’entrenador la informació que sobre el seu fill o filla pugui interessar en la forma i moments oportuns.

 

6. RÈGIM DISCIPLINARI

Les infraccions dels preceptes continguts el RRI s’agrupen a efecte de sanció en: Faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus. Tant per a jugadors com entrenadors, delegats, Director Esportiu i directius.

6.1. De les faltes dels Esportistes.

a) Es consideren faltes lleus:

 • Arribar tard als entrenaments, partits o altres citacions per actes en què hagi estat convocat per l’Associació o l’Escola, sense causa justificada alguna.
 • Insultar els companys.
 • Promoure o provocar discussions amb els companys.
 • Faltar al respecte als companys.
 • Retirar-se de l’entrenament sense el consentiment de l’entrenador, delegat o director esportiu.
 • Ús indegut i reiterat del material de l’ASRUG “SCRUM”.
 • Manca d’actitud en entrenaments i/o partits.
 • No executar amb diligència les ordres donades per l’entrenador o el delegat a l’ús cada un d’ells de les seves respectives funcions.
 • Portar una vida irregular perjudiqui la forma física del jugador.
 • Manca de dignitat i decòrum en entrenaments, competicions i concentracions.
 • Qualsevol falta anàloga que la Junta Directiva consideri com a tal i sota la supervisió del comitè intern de disciplina.

b) Es consideren faltes greus:

 • Qualsevol reiteració de Falta Lleu.
 • Faltes d’assistències superior al 30% en entrenaments i/o partits, dins del mateix mes, sense causa justificada alguna.
 • Discussions greus amb l’entrenador, delegat, companys, contraris, àrbitres, directius, públic, etc.
 • Causar danys en materials o instal·lacions, ja siguin de l’ASRUG “SCRUM” o alienes.
 • Ofendre greument de paraula.
 • Ús de substàncies nocives per a la salut de l’esportista.
 • Negativa del jugador a participar en competicions per a les que l’ASRUG “SCRUM” li hagi convocat.
 • Incompliment de les resolucions acordades per la Junta Directiva.
 • Qualsevol falta anàloga que la Junta Directiva consideri com a tal i sota la supervisió del comitè intern de disciplina.

c) Es consideren faltes molt greus:

 • Qualsevol reiteració de Falta Greu.
 • Manifestacions públiques de menyspreu, insult o vexació cap a l’Associació, l’Escola o qualsevol de les persones que en formen part com a directius, entrenadors, delegats, companys, socis, etc …
 • El consum de substàncies no adequades a l’exercici físic i l’activitat esportiva en una competició, entrenament, desplaçament o en qualsevol acte esportiu en què representi a l’Associació i/o a l’Escola.
 • Provocar o participar en baralles o baralles amb qualsevol de les persones que formen part de l’ASRUG “SCRUM”, com a directius, entrenadors, delegats, companys, socis, etc …
 • Provocar o participar en baralles o baralles amb altres equips, públic, àrbitres, etc.
 • Inculcar activitats violentes als companys.
 • Qualsevol falta anàloga que la Junta Directiva consideri com a tal i sota la supervisió del comitè de disciplina.

6.2. De les faltes dels Entrenadors i Delegats.

a) Es consideren faltes lleus:

El retard en el lliurament dels informes requerits per la Junta Directiva o el director esportiu.
Les establertes com a lleus per als Esportistes, quan siguin aplicables.

b) Es consideren faltes greus:

El retard de manera reiterativa en el lliurament dels informes requerits per la Junta Directiva o el director esportiu.
Les establertes com a greus per als esportistes de l’Associació, quan així ho requereixi aquest.

c) Es consideren faltes molt greus:

L’abús d’autoritat amb els esportistes.
La negativa al lliurament dels informes requerits per la Junta Directiva o el director esportiu.
Els establerts com a molt greus per als esportistes, quan sigui aplicable.

6.3. De les faltes del director esportiu:

a) Es consideren faltes lleus:

El retard en l’execució, en la seva àrea esportiva, de les tasques i/o gestions encomanades pels òrgans directius.
Les establertes com a lleus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan siguin aplicables.

b) Es consideren faltes greus:

El retard reiterat, en la seva àrea esportiva, en l’execució de les tasques i/o gestions encomanades pels òrgans directius.
Les establertes com a greus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan siguin aplicables.

c) Es consideren faltes molt greus:

L’ incompliment en l’execució, en la seva àrea esportiva, de les tasques i/o gestions encomanades pels òrgans directius.
Les establertes com a molt greus per als esportistes, entrenadors i delegats quan siguin aplicables.

6.4. De les faltes dels directius:

a) Es consideren faltes lleus:

Els establerts com a lleus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan siguin aplicables

c) Es consideren faltes greus:

Les establertes com a greus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan siguin aplicables.

c) Es consideren faltes molt greus:

Les establertes com a molt greus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan siguin aplicables.

 

7.SANCIONS I POTESTAT SANCIONADORA.

7.1. En l’apartat dels esportistes.

Es crearan dues comissions per a assumptes disciplinaris que es denominaran:

Comissió de Primer Ordre.
Comissió de Segon Ordre.

La comissió de Primer Ordre: tindrà com a objectiu principal la resolució de les sancions corresponents a les faltes tipificades com a lleus, en el present RI.

La comissió de Segon Ordre: tindrà com a objectiu principal la resolució de les sancions corresponents a les faltes tipificades com a greus i molt greus, en el present RI.

7.2. En l’apartat dels entrenadors, delegats, Director Esportiu i Directius.

Es crearan dues comissions per a assumptes disciplinaris que es denominaran:

Comissió de Primer Ordre.
Comissió de Segon Ordre.

La Comissió de Primer Ordre: tindrà com a objectiu principal la resolució de les sancions corresponents a les faltes tipificades com a greus i molt greus, en el present RI.

En les reunions que realitzi les comissions, és obligatori la creació d’un expedient compost per: les citacions, els components de la comissió i l’ordre del dia.

 

8.GRADUACIO DE LES SANCIONS.

8.1. Les sancions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

a) Per a les faltes lleus s’imposaran les següents sancions:

Amonestació verbal
Amonestació escrita.

(Es pot comportar un partit de suspensió, si és jugador)

A partir de la tercera falta lleu (inclosa) aquesta serà considerada com una falta greu, llevat que les anteriors hagin estat cancel·lades d’acord amb el que es disposa en l’apartat 8.3.

b) Per a les faltes greus s’imposaran les següents sancions:

Suspensió dels drets inherents a la condició en virtut de la qual hagi estat sancionat, per un període de 15 dies a tres mesos.

A partir de la tercera falta greu (inclosa) aquesta serà considerada com una falta molt greu, llevat que les anteriors hagin estat cancel·lades d’acord amb el que es disposa en l’apartat 8.3.

c) Per a les faltes molt greus s’imposaran les següents sancions:

Pèrdua dels drets inherents a la condició en virtut de la qual hagi estat sancionat, per un període de 3 a 12 mesos.
L’acumulació de tres sancions molt greus comportarà la sanció d’expulsió de l’Associació o l’Escola.

8.2. Les sancions imposades seran recorregudes per escrit davant la Junta Directiva. A la vista de les al·legacions la Junta Directiva, ha de confirmar o revocar la sanció notificant la resolució presa.

8.3. Totes les sancions que s’imposen seran recollides en l’expedient personal de cada membre de l’Associació i/o l’Escola així com en els llibres i la resta de documentació de l’ASRUG “SCRUM” que sigui procedent.

Les anotacions de les sancions quedaran cancel·lades als 6 mesos del seu compliment en el cas de les sancions lleus, a l’any de compliment en el cas de les greus i als tres anys en el cas de les molt greus. En el supòsit d’expulsió de l’ASRUG “SCRUM” la sanció es cancel·larà als 10 anys d’haver estat imposada.

La junta directiva de l’Associació Esportiva de Rugbi “SCRUM”
Arenys de Mar, Setembre 2015